[1]
Maghfuri, A. 2018. Hisab Waktu Shalat dalam Kitab al-Durus al-Falakiyyah. Al-Mizan (e-Journal). 14, 1 (Jun. 2018), 122–134. DOI:https://doi.org/10.30603/am.v14i1.739.