(1)
Maghfuri, A. Hisab Waktu Shalat Dalam Kitab Al-Durus Al-Falakiyyah. AM 2018, 14, 122-134.