Maghfuri, A. (2018). Hisab Waktu Shalat dalam Kitab al-Durus al-Falakiyyah. Al-Mizan (e-Journal), 14(1), 122–134. https://doi.org/10.30603/am.v14i1.739