Maghfuri, Alfan. 2018. “Hisab Waktu Shalat Dalam Kitab Al-Durus Al-Falakiyyah”. Al-Mizan (e-Journal) 14 (1):122-34. https://doi.org/10.30603/am.v14i1.739.