Maghfuri, A. (2018) “Hisab Waktu Shalat dalam Kitab al-Durus al-Falakiyyah”, Al-Mizan (e-Journal), 14(1), pp. 122–134. doi: 10.30603/am.v14i1.739.