Fitriyani, Basir, A. and Fansyuri, A. R. (2022) “Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah”, Farabi, 19(1), pp. 1–15. doi: 10.30603/jf.v19i1.2634.