[1]
Bahri, S., Zainuddin, Z., Basri, H. and Sakdiah, H. 2022. RANGCAN BANGUN MENJADI GURU YANG MERDEKA. Irfani (e-Journal). 17, 2 (Jan. 2022), 125–145. DOI:https://doi.org/10.30603/ir.v17i2.2174.