Bahri, S., Zainuddin, Z., Basri, H., & Sakdiah, H. . (2022). RANGCAN BANGUN MENJADI GURU YANG MERDEKA. Irfani (e-Journal), 17(2), 125–145. https://doi.org/10.30603/ir.v17i2.2174