BAHRI, S.; ZAINUDDIN, Z.; BASRI, H.; SAKDIAH, H. . RANGCAN BANGUN MENJADI GURU YANG MERDEKA. Irfani (e-Journal), [S. l.], v. 17, n. 2, p. 125–145, 2022. DOI: 10.30603/ir.v17i2.2174. Disponível em: https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/2174. Acesso em: 29 may. 2024.