Bahri, S., Zainuddin, Z., Basri, H. and Sakdiah, H. . (2022) “RANGCAN BANGUN MENJADI GURU YANG MERDEKA”, Irfani (e-Journal), 17(2), pp. 125–145. doi: 10.30603/ir.v17i2.2174.