Bahri, S., Z. Zainuddin, H. Basri, and H. . Sakdiah. “RANGCAN BANGUN MENJADI GURU YANG MERDEKA”. Irfani (e-Journal), vol. 17, no. 2, Jan. 2022, pp. 125-4, doi:10.30603/ir.v17i2.2174.