Reviewers

Muslimin Kara, UIN Alauddin Makassar

Misbahul Munir, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Ahmad Syakur, IAIN Kediri

Muhdar.  Faculty of Islamic Economics and Business. IAIN Sultan Amai Gorontalo

Mattoasi.  Faculty of Economics and Business. Gorontalo State University.

Sofhian.  Faculty of Islamic Economics and Business. IAIN Sultan Amai Gorontalo

Peny Cahaya AzwariUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ( Scopus id 57209858069)